202003.16
1

Werktijdverkorting en Coronavirus

In onze arbeidsrechtpraktijk krijgen wij betrekkelijk veel vragen over de mogelijkheden voor het aanvragen van werktijdverkorting. Wij begeleiden daarin een aantal ondernemingen. Onderstaand een aantal van onze bevindingen. Werktijdverkorting houdt in dat een ondernemer een deel van zijn loonkosten van UWV kan verkrijgen. Dat kan alleen indien er door de corona crisis minimaal 20% van…

201607.14
1

Wet Werk en Zekerheid: ontslag wegens langdurige ziekte, het recht op de transitievergoeding en de toekomstige compensatie vanuit het Awf

Minister Asscher heeft aangekondigd dat de kosten van de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (naar verwachting) per 1 januari 2018 (en wellicht met terugwerkende kracht) worden gecompenseerd vanuit het Algemeen Werkloosheidsfonds. A. Ontslag na twee jaar ziekte: UWV-vergunning aanvragen en recht op transitievergoeding. Gedurende de eerste twee jaar van ziekte geldt een ontslagverbod. Als…

201512.09
0

Overzicht uitspraken Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Per 1 juli 2015 is het ontslagrecht ingrijpend gewijzigd. Inmiddels hebben kantonrechters zich over de toepassing van de nieuwe regelgeving uitgesproken. Met name uitspraken over het al of niet bestaan van een “redelijke ontslaggrond” (art. 7: 669 lid 3 sub a tot en met sub h) trekken de aandacht. Ook is met belangstelling uitgekeken naar…

201506.05
0

Wet Werk en Zekerheid: AOW-gerechtigde werknemer heeft geen ontslagbescherming

Een groot aantal beschermende bepalingen in de WWZ zijn niet van toepassing op de AOW-gerechtigde werknemer. De wetgever wil daarmee de oudere werknemer aantrekkelijker maken voor de arbeidsmarkt. Opzegging op of na de AOW leeftijd kan zonder ontslagprocedure De WWZ biedt de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst met een pensioengerechtigde werknemer bij of na het bereiken…

201502.10
0

Transitievergoeding: bij ontslag na langdurige ziekte en bij gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Per 1 juli 2015 vervallen de vergoedingen op grond van de artikelen 7:685 BW (bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst) en 7:681 BW (schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag). Daar komt, door de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid, de transitievergoeding ex artikel 7:673 BW voor in de plaats. De transitievergoeding is met ingang van 1…