201710.30
0

Hoge Raad 6 oktober 2017: Koop breekt ook bij overdracht deel van huurobject geen huur

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat huurders ook bij een gedeeltelijke overdracht van het huurobject recht op bescherming hebben. Bij overdracht van een volledig huurobject komen de rechten en verplichtingen op grond van de huurovereenkomst op de verkrijger te rusten (‘koop breekt geen huur’, art. 7:226 BW). Dit wordt door de wetgever geacht niet belemmerend…

201710.26
0

Hoge Raad 29 september 2017: Recht aandeelhouder op vergoeding van door dochter geleden schade

Dit arrest gaat over het recht van een aandeelhouder om door een dochtermaatschappij geleden schade te vorderen. Wat was er aan de hand? Cross Options had een samenwerkingsovereenkomst met ING. Op grond daarvan zou ING zogenoemde leenstukken (financiële producten) aan Cross Options ter beschikking stellen. Dochtermaatschappijen van Cross Options zouden met deze leenstukken financiële producten…

201710.20
0

Hoge Raad 22 september 2017: Recht pandhouder om faillissement panddebiteur aan te vragen

Het aardige aan deze zaak is dat Advocaat-Generaal Timmerman in zijn conclusie voor het arrest fraai uitlegt wanneer een pandhouder het faillissement van de panddebiteur mag uitlokken. De Hoge Raad doet de zaak onder verwijzing naar de conclusie zonder verdere motivering af. Het ging om het volgende Verweerster, laten we deze Pietje noemen, heeft een…

201710.16
0

Hoge Raad 22 september 2017: Wijzigingen vóór acceptatie verzekering maar ná invullen vragenformulier moeten worden doorgegeven als daar in het formulier om wordt gevraagd

Dit arrest is belangrijk voor verzekeraars en assurantietussenpersonen. Het ging in dit arrest om een aspirant-verzekerde die een levens- of overlijdensrisicoverzekering afsloot. Met het oog op het afsluiten van deze verzekering moest hij een gezondheidsverklaring invullen. In deze verklaring stond onder meer dat als de “gezondheidstoestand verandert na het invullen van dit formulier, maar vóórdat…

201710.11
0

Hoge Raad 22 september 2017: Burgerlijke rechter mag afwijken van oordeel tuchtrechter maar moet dat wel goed toelichten

Dit arrest is belangrijk voor beroepsbeoefenaren op wie tuchtrecht van toepassing is. Het ging in deze zaak om een accountant die adviseerde bij de overname van een bedrijf. Zijn cliënt – de aspirantkoper – werd via de accountant in contact gebracht met een geïnteresseerde partij. In verband met de overname betaalde de cliënt deze partij…

201709.29
0

Hof van Justitie EU 20 september 2017: Wanneer is een beding aantastbaar omdat het onvoldoende duidelijk en begrijpelijk is geformuleerd? Bij een kredietovereenkomst in vreemde valuta gelden zeer zware eisen

Wanneer is een beding aantastbaar omdat het onvoldoende duidelijk en begrijpelijk is geformuleerd? Bij een kredietovereenkomst in vreemde valuta gelden zeer zware eisen In dit arrest legt het Hof van Justitie uitvoerig uit welke afspraken moeten worden getoetst aan de richtlijn betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten (richtlijn 93/13) en hoe deze toetsing moet plaatsvinden. Deze richtlijn…

201709.25
0

Hoge Raad 15 september 2017: Leugenachtig verweer kan leiden tot volledige proceskostenvergoeding

Dit arrest is belangrijk voor juristen en met name voor rechtsbijstandverzekeraars. Het ging in deze zaak om een langslepend conflict waarbij de eiser stelt een mede-eigendomsrecht op een schilderij van Koekkoek te hebben. Om zijn claim te bewijzen moet hij aantonen het te hebben gekocht van iemand die ook eigenaar en dus beschikkingsbevoegd was. De gedaagde betwist…

201709.13
0

Hoge Raad 8 september 2017: Verhuurders opgelet – beding tot afdracht onderverhuurpenningen én boetebeding is mogelijk niet geldig

Dit arrest is belangrijk voor huurders en verhuurders. In de zaak die tot dit arrest leidde ging het om een huurder van woonruimte die € 320,22 per maand aan huur betaalde. Ze had echter ook een onderhuurder, die haar ca € 600,= per maand aan onderhuur was verschuldigd. Een mooi verdienmodel, maar helaas wel in…