201901.15
0

Werkgever wordt in arbitraal vonnis bevolen arbeidsovereenkomst met langdurig zieke werknemer op te zeggen, zodat transitievergoeding van ruim € 145.000 aan de werknemer moet worden betaald.

Op 27 december 2018 heeft het Scheidsgerecht Gezondheidszorg in een kort geding-arbitraal vonnis beoordeeld dat een werkgever op grond van de eisen van goed werkgeverschap en op straffe van een dwangsom kan worden bevolen de procedure op te starten bij UWV voor de opzegging van een langdurig zieke medewerker. De omstandigheid dat de wet die…

201808.28
0

Wet die werkgever voor transitievergoeding voor langdurig zieke werknemers compenseert, in juli 2018 door tweede en eerste kamer aangenomen

Na lange tijd van onzekerheid komt deze regeling er toch. De werkgever die een langdurig zieke werknemer ontslaat en de transitievergoeding betaalt, kan UWV vragen de betaalde transitievergoeding te compenseren. De regeling kent een terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. De regeling in essentie: de compensatie geldt voor elke werkgever die de transitievergoeding wegens ontslag…

201803.07
0

Hoge Raad 15 december 2017: Hoe moet schade aan een levende zaak zoals een boom worden begroot?

Dit arrest is interessant voor aannemers en gemeenten. Bij graafwerkzaamheden in verband met het vervangen van een laagspanningskast heeft Liander in 2010 een boom van de gemeente beschadigd. De gemeente heeft daarop een taxateur ingeschakeld, die de schade heeft begroot op € 4.968,=. De deskundige heeft bij deze taxatie gebruik gemaakt van de Richtlijnen NVTB 2013…

201802.22
0

Hoge Raad 15 december 2017: Ingebrekestelling niet altijd vereist voor verzuim aannemer

Dit arrest is interessant voor aannemers en hun adviseurs. Het betrof de afspraak tussen een opdrachtgever en een aannemer op Curaçao dat de aannemer het huis van de opdrachtgever zou verbouwen. De opdrachtgever was niet tevreden met het resultaat en sleepte de aannemer voor de rechter. Een van de verweren van de aannemer was dat…

201801.31
0

Hoge Raad 15 december 2017: Recht op pleidooi

Dit is voor juristen een interessant arrest omdat de Hoge Raad nog eens expliciet oordeelt dat partijen het recht hebben om hun standpunten bij pleidooi toe te lichten. Een verzoek om pleidooi mag volgens de Hoge Raad slechts in uitzonderlijke gevallen worden afgewezen. Een afwijzing moet zijn gegrond op een van de volgende redenen: De…

201801.17
0

Hoge Raad 24 november 2017: Debiteur verpande vordering komt beroep op verrekening toe

Dit arrest is belangrijk voor financiers zoals banken en private equity fondsen. In dit arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de debiteur van een verpande vordering enige bescherming toekomt als hij meent een tegenvordering op de kredietnemer te hebben. Het gaat om de volgende situatie: Een kredietgever leent geld uit aan een kredietnemer. Ter…

201712.13
0

Hoge Raad 17 november 2017: Zorgaanbieders opgelet: Pandrecht op vorderingen van zorgaanbieder op zorgverzekeraar is mogelijk en geldt ook voor niet-afgeronde zorg

De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 17 november 2017 geoordeeld dat op grond van een niet-afgeronde geneeskundige behandelingsovereenkomst een vordering kan ontstaan en dat deze vordering kan worden verpand. Voor zorgaanbieders is dit een belangrijk arrest. Voor GGZ-zorgaanbieders is het belangrijk uit het arrest blijkt dat zij ook bij niet-afgeronde zorgtrajecten mogen claimen…

201712.07
0

Hoge Raad 27 oktober 2017: Betaling volledig cursusgeld ondanks annulering cursus is onredelijk bezwarend

Een beding in algemene voorwaarden waarin staat dat een consument ondanks annulering 100% cursusgeld is verschuldigd voor een cursus van twaalf maanden is onredelijk bezwarend. Dat volgt uit het arrest van de Hoge Raad van 27 oktober 2017. Het cursusgeld bedroeg in deze zaak € 12.600,=. De toepasselijke en ter hand gestelde algemene voorwaarden van…

201711.10
0

Hoge Raad 13 oktober 2017: Bevolkingskrimp is (bijna) nooit onvoorziene omstandigheid

Dit arrest is interessant voor projectontwikkelaars omdat het gaat over de vraag of bevolkingskrimp de gemeente (in dit geval Bronckhorst) het recht geeft om de afspraak met een projectontwikkelaar tot de realisatie van woningen te wijzigen. De gemeente Bronckhorst en de projectontwikkelaar hadden in juli 2009 afgesproken dat de projectontwikkelaar woningen zou realiseren. In juli…

201710.30
0

Hoge Raad 6 oktober 2017: Koop breekt ook bij overdracht deel van huurobject geen huur

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat huurders ook bij een gedeeltelijke overdracht van het huurobject recht op bescherming hebben. Bij overdracht van een volledig huurobject komen de rechten en verplichtingen op grond van de huurovereenkomst op de verkrijger te rusten (‘koop breekt geen huur’, art. 7:226 BW). Dit wordt door de wetgever geacht niet belemmerend…

201710.26
0

Hoge Raad 29 september 2017: Recht aandeelhouder op vergoeding van door dochter geleden schade

Dit arrest gaat over het recht van een aandeelhouder om door een dochtermaatschappij geleden schade te vorderen. Wat was er aan de hand? Cross Options had een samenwerkingsovereenkomst met ING. Op grond daarvan zou ING zogenoemde leenstukken (financiële producten) aan Cross Options ter beschikking stellen. Dochtermaatschappijen van Cross Options zouden met deze leenstukken financiële producten…