201803.07
0

Hoge Raad 15 december 2017: Hoe moet schade aan een levende zaak zoals een boom worden begroot?

Dit arrest is interessant voor aannemers en gemeenten. Bij graafwerkzaamheden in verband met het vervangen van een laagspanningskast heeft Liander in 2010 een boom van de gemeente beschadigd. De gemeente heeft daarop een taxateur ingeschakeld, die de schade heeft begroot op € 4.968,=. De deskundige heeft bij deze taxatie gebruik gemaakt van de Richtlijnen NVTB 2013…

201802.22
0

Hoge Raad 15 december 2017: Ingebrekestelling niet altijd vereist voor verzuim aannemer

Dit arrest is interessant voor aannemers en hun adviseurs. Het betrof de afspraak tussen een opdrachtgever en een aannemer op Curaçao dat de aannemer het huis van de opdrachtgever zou verbouwen. De opdrachtgever was niet tevreden met het resultaat en sleepte de aannemer voor de rechter. Een van de verweren van de aannemer was dat…

201712.07
0

Hoge Raad 27 oktober 2017: Betaling volledig cursusgeld ondanks annulering cursus is onredelijk bezwarend

Een beding in algemene voorwaarden waarin staat dat een consument ondanks annulering 100% cursusgeld is verschuldigd voor een cursus van twaalf maanden is onredelijk bezwarend. Dat volgt uit het arrest van de Hoge Raad van 27 oktober 2017. Het cursusgeld bedroeg in deze zaak € 12.600,=. De toepasselijke en ter hand gestelde algemene voorwaarden van…

201711.10
0

Hoge Raad 13 oktober 2017: Bevolkingskrimp is (bijna) nooit onvoorziene omstandigheid

Dit arrest is interessant voor projectontwikkelaars omdat het gaat over de vraag of bevolkingskrimp de gemeente (in dit geval Bronckhorst) het recht geeft om de afspraak met een projectontwikkelaar tot de realisatie van woningen te wijzigen. De gemeente Bronckhorst en de projectontwikkelaar hadden in juli 2009 afgesproken dat de projectontwikkelaar woningen zou realiseren. In juli…

201710.26
0

Hoge Raad 29 september 2017: Recht aandeelhouder op vergoeding van door dochter geleden schade

Dit arrest gaat over het recht van een aandeelhouder om door een dochtermaatschappij geleden schade te vorderen. Wat was er aan de hand? Cross Options had een samenwerkingsovereenkomst met ING. Op grond daarvan zou ING zogenoemde leenstukken (financiële producten) aan Cross Options ter beschikking stellen. Dochtermaatschappijen van Cross Options zouden met deze leenstukken financiële producten…

201710.20
0

Hoge Raad 22 september 2017: Recht pandhouder om faillissement panddebiteur aan te vragen

Het aardige aan deze zaak is dat Advocaat-Generaal Timmerman in zijn conclusie voor het arrest fraai uitlegt wanneer een pandhouder het faillissement van de panddebiteur mag uitlokken. De Hoge Raad doet de zaak onder verwijzing naar de conclusie zonder verdere motivering af. Het ging om het volgende Verweerster, laten we deze Pietje noemen, heeft een…

201710.11
0

Hoge Raad 22 september 2017: Burgerlijke rechter mag afwijken van oordeel tuchtrechter maar moet dat wel goed toelichten

Dit arrest is belangrijk voor beroepsbeoefenaren op wie tuchtrecht van toepassing is. Het ging in deze zaak om een accountant die adviseerde bij de overname van een bedrijf. Zijn cliënt – de aspirantkoper – werd via de accountant in contact gebracht met een geïnteresseerde partij. In verband met de overname betaalde de cliënt deze partij…

201709.25
0

Hoge Raad 15 september 2017: Leugenachtig verweer kan leiden tot volledige proceskostenvergoeding

Dit arrest is belangrijk voor juristen en met name voor rechtsbijstandverzekeraars. Het ging in deze zaak om een langslepend conflict waarbij de eiser stelt een mede-eigendomsrecht op een schilderij van Koekkoek te hebben. Om zijn claim te bewijzen moet hij aantonen het te hebben gekocht van iemand die ook eigenaar en dus beschikkingsbevoegd was. De gedaagde betwist…