Wij zijn ervaren op het gebied van vastgoedtransacties, huurrecht en eigendomsrechten met betrekking tot percelen en erven, zoals erfdienstbaarheden en andere burenrechtelijke kwesties.

Wij adviseren en procederen met regelmaat op het gebied van de aan- en verkoop van percelen, de exploitatie van vastgoedportefeuilles en geschillen bij projectontwikkeling.

Het huurrecht is tegenwoordig een stuk flexibeler dan het vroeger was. Juist daarom is het goed om te kijken of in uw situatie rekening wordt gehouden met alle (nieuwe) mogelijkheden.

Het burenrecht is een breed rechtsgebied dat alle rechten en plichten van bij elkaar gelegen percelen grond van verschillende eigenaren omvat. Binnen dit rechtsgebied komen vaak geschillen voor over overlast of hinder door buren, de erfgrens, privacy-schendingen, bomen en beplantingen nabij de erfgrens, erfdienstbaarheden, gedeelde muren, gezamenlijk onderhoud, erfpachtregelingen en appartementsrechten. Het burengeschil kent dan ook veel facetten. 

Neem contact op

Heeft u vragen op deze gebieden? Neem gerust contact op met Michiel Bilderbeek om uw probleem voor te leggen.